Βλάβες Συσκευών

Θέμα: Βλάβες συσκευών

Dear customer,
Thank you for purchasing one of the products we represent.
For any of your questions always at your disposal: +30 (0) 25210 4030 60 Email: support@pasakaleris.com
 

Αγαπητέ πελάτη,
Ευχαριστούμε για την αγορά ενός από των προϊόντων μας που αντιπροσωπεύουμε.
Για κάθε σας ερώτηση πάντα στην διάθεση σας: +30 (0) 25210 4030 60
Email:support@pasakaleris.com
 

Online form | Ηλεκτρονική φόρμα


*Fields marked with an asterisk are mandatory *Με αστερίσκο τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Last name | Επίθετο:*

Name | Όνομα:*

Address | Οδός:*

Number | Αριθμός:*

Postal Code | Ταχυδρομικός Κώδικας:*

City | Πόλη:*

Select |Επιλέξτε:*

Contact telephone | Τηλέφωνο επικοινωνίας*:

Your Email | Το Email σας*:

Name of business where the purchase was mad | Επωνυμία επιχείρησης που έγινε η αγορά:

Number of receipt or invoice | Ημερομηνία αγοράς απόδειξη ή τιμολογίου:

Number of receipt or invoice | Αριθμός απόδειξη ή τιμολογίου:

Serial number of the device | Σειριακός αριθμός συσκευής:

Type of device | Τύπος συσκευής:

Explanation of problem | Επεξήγηση προβλήματος*:

Upload your files up to 600 Kilobytes (KB) | Ανεβάστε τα αρχεία σας έως 600 Kilobytes (KB)

I agree to the terms and conditions
https://www.pasakaleris.com/oroi-eggyisis-kai-proypotheseis/
https://www.pasakaleris.com/oroi-kai-proypotheseis/

Enter the code in the box | Συμπληρώστε το κωδικό που βρίσκεται στο πλαίσιο*:
captcha